Tuesday, April 18, 2017

香港飛倫敦廉航

倫敦往返票價 HK$3,295 起
http://bit.ly/2pwbUDB

飛搶價!暑假去英國只係3千4!越南航空香港飛倫敦$1,050起!7-8月指定日子出發 (Flyagain)
http://flyouthk.com/archives/10704

脫歐英機票激減 來回倫敦2千有找
http://bit.ly/2pwaBVz

倫敦平機票
http://bit.ly/2ojhN6j

歐洲平機票
http://bit.ly/2oHnzS1

歐洲優惠
http://bit.ly/2oiSnWA

抵!最平3千3咋!勁多航點唔駛4千!卡塔爾航空香港來回歐洲$2,830起!12月10日前出發
http://bit.ly/2oQQ2oW